Site logo

Company Listing Form
Ընկերությունների ցուցակման Ձևաթուղթը

IMPORTANT : Please Have the following ready before you complete this form

Company Logo ( min 500px , PNG or JPG)

Banner Image ( min 1200 px ,  PNG or JPG)

ԿԱՐԵՎՈՐ: Խնդրում ենք պատրաստեք հետևյալը ՝ նախքան այս ձևաթուղթը լրացնելը.

Ընկերության պատկերանշանը (նվազագույնը 500px, PNG կամ JPG)

Պատկերների պատկեր (նվազագույնը 1200 px, PNG կամ JPG)

Company Listing Form
ex. We make the best Strawberry Jam

Images Upload. Պատկերների վերբեռնում

Click or drag a file to this area to upload.
կտտացրեք կամ քաշեք ֆայլերը դեպի վերևի տարածք--- Min 500px X 500px PNG or JPG
Click or drag a file to this area to upload.
կտտացրեք կամ քաշեք ֆայլերը դեպի վերևի տարածք --- Min 1200px X 500px PNG or JPG
ex. Choco Brand
ex. Year it was established
ex. Manufacturer, Producer, Factory etc. նախկին Արտադրող գործարան և այլն
ex. Canned Food,
ex. Yerevan, Ararat, or region
ex. Russia, USA etc
ex. 100,200
ex. Bio, Natural, Vegan, Organic, Halal , Vegetarian , Eco, Sugar Free, Gluten Free . etc.
ex. ISO 20000
ex. You tube Link

CONTACT INFORMATION. ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ex. Full Name of Contact Person
ex. Website URL or address
ex. www.facebook.com/
ex. Mon-Friday 9 to 5pm. Open all day. Closed all day. By appointment only.
ex. Product Names and Prices
ex. Only from Distributors, In Supermarkets, Wholesalers,
ex. from 2500, to 6000
Min. 20000 Cans
ex. The Food Company in Moscow
ex. Winner of Awards Titles
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Upload Awards Images

Note: You may upload Company and Product Images later from the Listing edit.

Նշում. Դուք կարող եք ավելի ուշ բեռնել Ընկերության և Ապրանքի Պատկերները ուցակման խմբագրումից:
Համաձայն եմ Պայմանների հետ
Translate »